Advertisement


Kerala PSC | General Knowledge | 50000 Questions - 41

Kerala PSC | General Knowledge | 50000 Questions - 41

2001
മികച്ച കർഷക വനിതയ്ക്ക് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന പുരസ്കാരം ഏത്?
2002
പ്രഥമ നിശാഗന്ധി പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര്?
2003
കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ആര്?
2004
വ്യവസായ മലിനീകരണത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ മാർജാര നൃത്തരോഗം (മീനമാതാ രോഗം) ആദ്യമായി കാണപ്പെട്ട രാജ്യം ഏത്?
2005
കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ഏത്?
2006
കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ്?
2007
ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരനായ ആദ്യ മലയാളി ആര്?
2008
ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ആയി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏത്?
2009
ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജല തടാകം ഏത്?
2010
കേരളത്തിൽ കറുത്ത മണ്ണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏത്?
2011
മുല്ലപ്പൂമ്പൊടിയേറ്റു കിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടാ സൗരഭ്യം എന്നത് ആരുടെ വരികളാണ്?
2012
ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്?
2013
ഇന്ത്യൻ രാസ വ്യവസായത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
2014
നീലം കർഷകരെ കുറിച്ചുള്ള നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന നാടകം രചിച്ചതാര്?
2015
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ISO സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചത് ബാങ്ക് ഏത്?
2016
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈലന്റ് സ്പ്രിങ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര്?
2017
കക്കയം ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുഴ ഏത്?
2018
മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ മഹാകവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?
2019
ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടന്നത് എന്ന്?
2020
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആര്?
2021
ഗൂർണിക്ക എന്ന പ്രശസ്തമായ ചിത്രം വരച്ചതാര്?
2022
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള കേരളത്തിലെ താലൂക്ക് ഏത്?
2023
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ട്രൈബൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏത്?
2024
ബുദ്ധപൂർണിമ പാർക്ക് ആരുടെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലമാണ്?
2025
കലകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം ഏത്?
2026
കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ഏത്?
2027
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച ആദ്യ വനിത ആര്?
2028
ജനഗണമന മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആര്?
2029
1980 -ൽ അയ്യൻകാളി പ്രതിമ വെള്ളയമ്പലത്ത് അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആര്?
2030
ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ സൈനിക നീക്കം ഏത്?
2031
കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് ഏത്?
2032
അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇംഗ്ലണ്ട് അംഗീകരിച്ച ഉടമ്പടി ഏത്?
2033
ഏതിന്റെ ലഭ്യതയാണ് മൗലികവകാശങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ പെടുമെന്ന് 2020- ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്?
2034
ആദ്യ പ്ലാസ്റ്റിക് കറൻസി നിലവിൽ വന്ന രാജ്യമേത്?
2035
സമരം തന്നെ ജീവിതം എന്ന ആത്മകഥ
2036
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര പതാകയായി ത്രിവർണ പതാകയെ അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്
2037
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാതെ നടന്ന വട്ടമേശസമ്മേളനം ഏത്?
2038
ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത്?
2039
വോട്ടിംഗ് പ്രായം 18 ആക്കി കുറച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആര്?
2040
ആഗമാനന്ദ അന്തരിച്ച വർഷം ഏത്?
2041
1930 ലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡി മാർച്ചിൽ ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെ എത്ര പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്?
2042
പെരിനാട്ടു ലഹള നടന്ന വർഷം ഏത്?
2043
ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ഏത്?
2044
സാമൂതിരിമാരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലാണ്?
2045
സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമിച്ച കേരളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഏത്?
2046
സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പത്രാധിപർ ആരായിരുന്നു?
2047
പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാളി ആര്?
2048
സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ വേണ്ട സമയം
2049
തിരു- കൊച്ചി സംയോജനം നടന്ന വർഷം ഏത്?
2050
ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പര്യവേഷണ കേന്ദ്രം ഏത്?

Post a Comment

0 Comments