Advertisement


Download | Kerala PSC | Study Material | Winds | കാറ്റുകൾ

Download | Kerala PSC | Study Material | Winds | കാറ്റുകൾ
കാറ്റുകൾ എന്നും മനുഷ്യന് പുതുമ മാറാത്ത ഒരു പഠന വിഷയമാണ്. പി.എസ്.സി പരീക്ഷകൾകും കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണയാണ്. അവ റാങ്ക് നിർണയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് കാറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതാൻ സഹായിക്കുന്ന പഠന സഹായിയാണ്.


Please visit our facebook page for Kerala PSC news results, notifications, answer keys, current affairs, question papers and Daily mock tests.Post a Comment

0 Comments