Advertisement

views

Kerala PSC GK | Major events and years in history related to chemistry

Kerala PSC GK | Major events and years in history related to chemistry

രസതന്ത്രവുമായി ബന്ധട്ടെെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളും വര്‍ഷങ്ങളും

1250

🔅 ടാഡിയോ അല്‍ഡിറോട്ടി (Tadeo Alderotti) അംശിക സ്വേദന പ്രക്രിയ (fractional distillation process) വികസിപ്പിച്ചു.
1260

🔅 ആല്‍ബര്‍ട്ടസ്‌ മാഗ്നസ്‌ (Albertus Magnus) ആഴ്‌സനിക്‌, സില്‍വര്‍ നൈട്രേറ്റ്‌ എന്നിവ കണ്ടെത്തി.
1661

🔅 റോബര്‍ട്ട്‌ ബോയില്‍ (Robert Boyle)- "ദ സ്കെപ്റ്റിക്കല്‍ കെമിസ്റ്റ്‌” എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
1662

🔅 റോബര്‍ട്ട്‌ ബോയില്‍ 'ബോയില്‍സ്‌ നിയമം' (Boyle's law) ആവിഷ്കരിച്ചു.
🔅 “സ്ഥിരോഷ്മാവില്‍ ഒരു നിശ്ചിതപിണ്ഡം വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അതിന്റെ മര്‍ദത്തിന്‌ വിപരീത അനുപാതത്തിലായിരിക്കും" - ബോയില്‍സ്‌നിയമം.
1735

🔅 ജോര്‍ജ്‌ ബ്രാന്‍റ്‌ (Georg Brandt) കൊബാൾട്ട്‌ കണ്ടെത്തി.
1754

🔅 ജോസഫ്‌ബ്ലാക്ക്‌ (Joseph Black) കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സെഡ്‌ വാതകം കണ്ടെത്തി.
1758

🔅 ജോസഫ്‌ബ്ലാക്ക്‌ (Joseph Black) ലേറ്റന്‍റ്‌ ഹീറ്റ്‌ സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തി.
1766

🔅 ഹെന്‍റി കാവൻഡിഷ്‌ (Henry Cavendish) ഹൈഡ്രജന്‍ വാതകം കണ്ടെത്തി.
1774

🔅 ജോസഫ്‌ പ്രീസ്റ്റിലി (Joseph Priestley) ഓക്‌സിജന്‍ വാതകം കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ 1777-ല്‍ അന്റോണീ ലാവോസിയറാണ്‌ (Antoine Lavoisier) വാതകത്തിന്‌ ഓക്‌സിജന്‍ എന്ന പേര്‌നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്‌.
🔅 കാൾ വില്യം ഷീലേ (Carl Wilhelm Scheele) ക്ലോറിന്‍ വാതകം കണ്ടെത്തി.
1787

🔅 ജാക്‌സ്‌ ചാൾസ് (Jacques Charles) 'ചാൾസ് നിയമം' (Charles's Law) ആവിഷ്ടരിച്ചു. 'സ്ഥിരമര്‍ദത്തില്‍ ഒരു നിശ്ചിത പിണ്ഡം വാതകത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കെല്‍വിന്‍ സ്‌കെയിലിലുള്ള ഉഷ്മാവിന്‌ നേര്‍ ആനുപാതികമാണ്‌”- ചാംസ്‌നിയമം.
1789

🔅 അന്റോണീ ലാവോസിയര്‍ (Antoine Lavoisier)'ട്രെയ്റ്റ്‌ എലമെന്‍ററി ഡെഷിമീ' (Traite Elementaire de Chimie) എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രശസ്തമായ ദ്രവ്യ സംരക്ഷണ നിയമം (Law of Conservation of Mass) അവതരിപ്പിച്ചത്‌ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ്‌.
1797

🔅 ജോസഫ്‌പ്രൗസ്റ്റ്‌ (Joseph Proust) ലോ ഓഫ്‌ ഡെഫനിറ്റ്‌ പ്രൊപോര്‍ഷന്‍സ്‌ (Law of definite proportions) ആവിഷ്ടരിച്ചു.
1800

🔅 അലെസ്സാന്‍ഡ്രോ വോൾട്ട (Alessandro Volta) ആദ്യത്തെ വോൾട്ടായിക്‌സെല്‍ നിര്‍മിച്ചു.
1803

🔅 ജോണ്‍ ഡാൾട്ടണ്‍ “ഡാൾട്ടണ്‍സ്‌ നിയമം” (Law of multiple proportions) ആവിഷ്കരിച്ചു
1805

🔅 രണ്ട്‌ ഭാഗം ഹൈഡ്രജനും ഒരുഭാഗം ഓക്‌സിജനും ചേരുന്നതാണ്‌ ജലമെന്ന്‌ ജോസഫ്‌ ലൂയിസ്‌ ഗേ ലുസാക്‌സ്‌) Joseph Louis Gay-Lussac) കണ്ടെത്തി.
1806

🔅 ജലത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമ്പോൾ ജലകണികകൾ ഹൈഡ്രജന്‍, ഓക്‌സിജന്‍ തന്മാത്രകളായി വേര്‍പെടുന്നതായി ഹംഫ്രി ഡേവി (Humphry Davy) കണ്ടെത്തി.
1808

🔅 ജോണ്‍ ഡാൾട്ടണ്‍ (John Dalton) “ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ്‌ കെമിക്കല്‍ ഫിലോസഫി” എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആറ്റമിക സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചും ഡാൾട്ടണ്‍സ്‌ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും വിശദീകരണം നല്‍കിയത്‌ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ്‌.
🔅 ബര്‍സീലിയസ്‌ (Jacob Berzelius) രാസ മൂലകങ്ങളെ ആദ്യമായി പ്രതീകം ഉപയോഗിച്ച്‌ പരാമര്‍ശിച്ചു.
1811

🔅 അമീഡിയോ അവഗാഡ്രോ (Amedeo Avogadro) “അവഗാഡ്രോ നിയമം" ആവിഷ്കരിച്ചു.
1825

🔅 ഫ്രെഡറിക്‌ വൂളര്‍ (Friedrich Wöhler) ഐസോമറുകൾ കണ്ടെത്തി.
🔅 മൈക്കല്‍ ഫാരഡേ (Michael Faraday) ബെന്‍സീന്‍ വേര്‍തിരിച്ചു.
1827

🔅 വില്യം പ്രൗട്ട്‌ (William Prout) ബയോമോളിക്യൂളുകളെ കാര്‍ബോ ഹൈഡ്രേറ്റ്‌സ്, പ്രോട്ടീന്‍സ്‌, ലിപിഡ്‌സ്‌ എന്നിങ്ങനെ വേര്‍തിരിച്ചു.
1828

🔅 ഫ്രെഡറിക്‌ വൂളര്‍ (Friedrich Wöhler) യൂറിയ കണ്ടെത്തി.
1848

🔅 വില്യം തോംസണ്‍ (ലോഡ്‌കെല്‍വിന്‍) (William Thomson, 1st Baron Kelvin) അബ്സൊല്യൂട്ട്സീറോ എന്ന അവസ്ഥ കണ്ടെത്തി വിശദീകരണം നല്‍കി.
1864

🔅 ജോണ്‍ ന്യുലാന്‍ഡ്‌സ്‌ (John Newlands) ലേ ഓഫ്‌ ഒക്ടേവ്സ്‌ (law of octaves) ആവിഷ്കരിച്ചു.
1866

🔅 ഫ്രെഡറിക്‌ ഓഗസ്റ്റ്‌ കെക്യൂൾ (Friedrich August Kekulé) ബെന്‍സീന്റെ ഘടന കണ്ടെത്തി.
1869

🔅 ദിമിത്രി മെന്‍ഡലീവ്‌ (Dmitri Mendeleev) ആധുനിക ആവർത്തനപ്പട്ടിക ആവിഷ്‌കരിച്ചു.
1894

🔅 വില്യം റാംസേ (William Ramsay) അദ്യത്തെ നോബിൾ വാതകം കണ്ടെത്തി.
1897

🔅 കാഥോഡ്‌റേ ട്യൂബ്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ ജെ.ജെ. തോംസണ്‍ (J. J. Thomson) ഇലക്ട്രോണ്‍ കണ്ടെത്തി.
1898

🔅 മേരി ക്യൂറിയും പിയറിക്യൂറിയും ചേര്‍ന്ന്‌ പിച്ച്‌ബ്ലൈെന്‍ഡില്‍ നിന്ന്‌ റേഡിയവും പൊളോണിയവും വേര്‍തിരിച്ചു.
1901

🔅 രസതന്ത്രത്തിലെ ആദ്യ നൊബേല്‍ പുരസ്കാരം ജേക്കബ്സ്‌ വാന്‍ ഹോഫിന്‌ (Jacobus Henricus van 't Hoff) സമ്മാനിച്ചു.
1905

🔅 ഫ്രിറ്റ്സ്‌ ഫേബറും (Fritz Haber) കാൾ ബോഷും (Carl Bosch) ചേര്‍ന്ന്‌ ഹേബര്‍ പ്രക്രിയ കണ്ടെത്തി. വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ അമോണിയ നിര്‍മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്‌.
1907

🔅 ലിയോ ഹെന്‍റിക്‌ ബേക്‌ലാന്‍ഡ്‌ (Leo Hendrik Baekeland) ബെക്‌ലൈറ്റ് നിര്‍മിച്ചു.
1908

🔅 ഏര്‍ണസ്റ്റ്‌ റുഥര്‍ഫോഡ്‌ (Ernest Rutherford) റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിന്‌ രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ പുരസ്കാരം നേടി.
1909

🔅 റോബര്‍ട്ട്‌മില്ലിക്കന്‍ (Robert Andrews Millikan) ഓയില്‍ ഡ്രോപ്‌ എക്‌സ്പിരിമെന്‍റ്‌നടത്തി.
🔅 സോറന്‍ പീറ്റര്‍ ലോറിറ്റ്സ്‌ സൊറന്‍സണ്‍ (Søren Peter Lauritz Sørensen) പി.എച്ച്. സ്കെയില്‍ ആവിഷ്കരിച്ചു.
1911

🔅 ഏര്‍ണസ്റ്റ്‌ റൂഥര്‍ഫോഡിന്റെ (Ernest Rutherford) ഗോൾഡ്‌ ഫോയില്‍ എക്‌സ്‌പിരിമെന്‍റ്‌.
🔅 മേരി ക്യൂറിക്ക്‌ രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു.
1913

🔅 നീല്‍സ്‌ ബോര്‍ (Niels Bohr) 'ബോര്‍ ആറ്റം മോഡല്‍' രൂപവത്കരിച്ചു.
🔅 ഹെന്‍റി മോസ്‌ലി (Henry Moseley) അറ്റോമിക നമ്പര്‍ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു.
🔅 ചാൾസ്‌ ഫാബ്രിയും (Charles Fabry) ഹെന്‍റി ബ്യൂസനും (Henri Buisson) ചേര്‍ന്ന്‌ ഓസോണ്‍പാളി കണ്ടെത്തി.
🔅 ഫ്രെഡറിക്‌ സോഡി (Frederick Soddy) ഐസോടോപ്പുകൾ കണ്ടെത്തി.
🔅 അറ്റോമിക്‌ നമ്പറുകളുടെ ആരോഹണക്രമത്തില്‍ ഹെന്‍റിമോസ്‌ലി ആധുനിക ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കി.
1919

🔅 IUPAC സ്ഥാപിതമായി (International Union of Pure and Applied Chemistry)
1924

🔅 ലൂയി ഡീ ബ്രോഗ്ലി (Louis de Broglie) ആറ്റത്തിന്റെ വേവ്‌ മോഡല്‍ ആവിഷ്കരിച്ചു.
1927

🔅 വെര്‍ണര്‍ ഹെയ്സന്‍ബെര്‍ഗ്‌ (Werner Heisenberg) അണ്‍സേര്‍ട്ടനിറ്റി പ്രിന്‍സിപ്പിൾ ആവിഷ്കരിച്ചു.
1932

🔅 ജെയിംസ്‌ ചാഡ്വിക്‌ (James Chadwick) ന്യൂട്രോണ്‍ കണ്ടെത്തി.
🔅 ലിനസ്‌ പോളിങ്‌ (Linus Pauling) ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു.
🔅 ഓട്ടോ ഹാന്‍ (Otto Hahn) യുറേനിയത്തിലും തോറിയത്തിലും ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫിഷന്‍ നടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.
1953

🔅 ജെയിംസ്‌ വാട്സണും (James Watson) ഫ്രാന്‍സിസ്‌ക്രിക്കും (Francis Crick) ചേര്‍ന്ന്‌ ഡി.എന്‍.എ.യുടെ ഘടന കണ്ടെത്തി.
1954

🔅 കെമിക്കല്‍ ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്‌ ലിനസ്‌ പോളിങ്ങിന്‌ (Linus Pauling) രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ പുരസ്കാരം നല്‍കി.
1955

🔅 101-ാമത്‌ മൂലകം കണ്ടെത്തി. മെന്‍ഡലിവിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി മെന്‍ഡലീവിയം എന്ന പേര്‌ നല്‍കി.
1958

🔅 102-ാമത്‌ മൂലകം കണ്ടെത്തി. സ്വീഡിഷ്‌ രസതന്ത്രജ്ഞനായ ആല്‍ഫ്രഡ്‌ നൊബേലിനോടുള്ള (Alfred Nobel)ആദരസൂചകമായി നൊബേലിയം എന്ന പേര്‌ നല്‍കി.
1964

🔅 104-ാമത്‌ മൂലകം കണ്ടെത്തി. ന്യൂസീലന്‍ഡ്‌ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഏണസ്റ്റ്‌ റൂഥര്‍ഫോഡിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായിറൂഥര്‍ഫോഡിയം എന്ന പേര്‌ നല്‍കി.
1980

🔅 ന്യുക്ലിക് ആസിഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്‌ ഫ്രെഡറിക്‌ സാങറിന്‌ (Frederick Sanger)രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ നല്‍കി.
🔅 ഇന്‍സുലിനിലെ പ്രോട്ടിനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്‌ 1958-ലും രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ നേടിയ സാങര്‍ ഈവിഷയത്തില്‍ രണ്ട്‌ നൊബേല്‍ നേടിയ ഒരേയൊരുവ്യക്തിയാണ്‌.
1981

🔅 ഗെര്‍ഡ്‌ ബിന്നിഗ്‌ (Gerd Binnig), ഹെന്‍റിച്ച്‌ റോറര്‍ (Heinrich Rohrer) എന്നീശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വസ്തുക്കളുടെ ആറ്റം വരെ കാണാന്‍ കഴിയുന്ന എസ്‌.ടി.എം മൈക്രോസ്‌കോപ്പ്‌ വികസിപ്പിച്ചു.
1984

🔅 ഭോപ്പാല്‍ ദുരന്തം. മീഥൈല്‍ ഐസോസയനേറ്റ്‌ വാതകമാണ്‌ അപകടമുണ്ടാക്കിയത്‌.
2009

🔅 ആര്‍എന്‍എ-യുടെ ഘടനയെയും പ്രവര്‍ത്തനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്‌ വെങ്കട് രാമന്‍ രാമകൃഷ്ണന്‌ (Venkatraman Ramakrishnan) നൊബല്‍ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. രസതന്ത്രത്തില്‍ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരന്‍.
2011

🔅 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ലോക രസതന്ത്ര വര്‍ഷമായി ആചരിച്ചു.
2016

🔅 ഏഷ്യയില്‍ കണ്ടെത്തിയആദ്യ മൂലകത്തിന്‌ IUPAC നിഹോണിയം എന്ന്‌ പേര്‌ നല്‍കി. അറ്റോമിക്‌ സംഖ്യ: 113.
🔅 നിഹോണ്‍ എന്ന വാക്കിനര്‍ഥം ജപ്പാന്‍ എന്നാണ്‌.
2019

🔅 ഐക്യരാഷ്ട്സഭ 2019 അന്താരാഷ്ട്ര ആവര്‍ത്തന പട്ടിക വര്‍ഷമായി ആചരിച്ചു,
🔅 ജോണ്‍ ബി ഗുഡിനഫ്‌ (John B. Goodenough), സ്റ്റാന്‍ലി വിറ്റിങ്ഹാം (M. Stanley Whittingham), അകിരാ യോഷിനോ (Akira Yoshino) എന്നിവര്‍ രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ പുരസ്കാരം നേടി.

Post a Comment

0 Comments