1.
മലയാളഭാഷയില് ആദ്യം അച്ചടിച്ച പുസ്തകം? - സംക്ഷേപ വേദാര്ത്ഥം(1772)
2.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രാവിവരണഗ്രന്ഥം? - വര്ത്തമാനപുസ്തകം (1785-പാറേമാക്കല് തോമ കത്തനാര്.)
3.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നിഘണ്ടു? - ഡിക്ഷ്ണേറിയം മലബാറിക്കം(1746)
4.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സാഹിത്യമാസിക? - വിദ്യാവിലാസിനി(1881)
5.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചരിത്രാഖ്യായിക? - മാര്ത്താണ്ടവര്മ്മ (1891- സി വി രാമന്പിള്ള)
6.
പൂര്ണ്ണമായി കവിതയില് പ്രസ്സിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള മാസിക? - കവന കൌമുദി
7.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭാസ മാസിക? - ഉപാദ്ധ്യായന്(1897-സി കൃഷ്ണപിള്ള)
8.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത മഹാകാവ്യം? - രാമചന്ദ്ര വിലാസം(അഴകത്ത് പദ്മനാഭ കുറുപ്പ്)
9.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സന്ദേശകാവ്യം? - മയൂരസന്ദേശം(കേരളവര്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാന്)
10.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വിദ്യാലയ മാസിക? - വിദ്യാസംഗ്രഹം (1864-സിഎംഎസ് കോളേജ്, കോട്ടയം)
11.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏകാഭാഷാ നിഘണ്ടു? - ശബ്ദതാരാവലി (1923-ശ്രീകണ്ടേശ്വരം പദ്മനാഭപിള്ള)
12.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സര്വകലാശാല? - തിരുവിതാംകൂര് സര്വകലാശാല (1937.നവംബര്)
13.
പച്ചമലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച കൃതി? - നല്ല ഭാഷ (1891-കൊടുങ്ങല്ലൂര് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്)
14.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിലാപ കാവ്യം? - ഒരു വിലാപം(1902-വി സി ബാലകൃഷ്ണ പണിക്കര്)
15.
സിനിമയാക്കിയ ആദ്യ മലയാള നോവല്? - മാര്ത്താണ്ഡവര്മ്മ
16.
പ്രാചീന കേരളീയ ജ്യോതിഷഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരെന്ത്? - കേരളനിര്ണ്ണയം (വരരുചി)
17.
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രത്തിന്റെ(രാജ്യസമാചാരം) പ്രസാധകന്? - ഹെര്മന് ഗുണ്ടര്ട്ട്
18.
ഭാരതപര്യടനം എന്ന പ്രശസ്ത നിരൂപണഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കര്ത്താവ്? - കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാര്
19.
ഇന്ത്യന് ഭാഷകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോവല് ഏത്? - അവകാശികള് (വിലാസിനി)
20.
നളചരിതം ആട്ടക്കഥയുടെ കര്ത്താവ്? - ഉണ്ണായി വാര്യര്
21.
ആദ്യത്തെ എഴുത്തച്ഛന് പുരസ്കാരജേതാവ്? - ശൂരനാട് കുഞ്ഞന്പിള്ള
22.
തപാല് സ്റ്റാമ്പില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാളകവി? - കുമാരനാശാന്
23.
മലയാളം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച 'ഹോര്ത്തൂസ് മലബാറിക്കസ്' എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെ നിന്ന്? - ആംസ്റ്റര്ഡാം
24.
ചങ്ങമ്പുഴ-യുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര്? - തുടിക്കുന്ന താളുകള്
25.
'വിശുദ്ധിയുടെ കവിത' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരുടെ കവിതകളെയാണ്? - ബാലാമണിയമ്മയുടെ
26.
'ജീവിതപ്പാത' ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? - ചെറുകാട്
27.
ഇ.എം.എസ്സിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര്? - ആത്മകഥ
28.
'കേരള വാല്മീകി' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? - വള്ളത്തോള്
29.
ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ് 'ശ്രീ'? - വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്
30.
എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാടിന്റെ ശരിയായ പേര്? - ശങ്കരന്കുട്ടി
31.
'കൊഴിഞ്ഞ ഇലകള്' ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? - ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
32.
'കേരളപഴമ' രചിച്ചത്? - ഹെര്മന് ഗുണ്ടര്ട്ട്
33.
'കേരളോല്പത്തി'-യുടെ കര്ത്താവ്? - ഹെര്മന് ഗുണ്ടര്ട്ട്
34.
മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആത്മകഥ? - എന്റെ കഥ
35.
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര് തിരക്കഥ എഴുതിയ ഏക സിനിമ? - ഭാര്ഗവീനിലയം
36.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്രനാടകം? - കല്യാണി നാടകം
37.
ഉള്ളൂര് രചിച്ച മഹാകാവ്യം? - ഉമാകേരളം
38.
മഹാകാവ്യമെഴുതാതെ മഹാകവിപട്ടം നേടിയ കവി? - കുമാരനാശാന്
39.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ കവി? - കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര്
40.
'ത്രിലോകസഞ്ചാരി' എന്നറിയപ്പെട്ട മലയാള സാഹിത്യകാരന്? - ഇ.വി.കൃഷ്ണപിള്ള
41.
'ഋതുക്കളുടെ കവി' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? - ചെറുശ്ശേരി
42.
ചങ്ങമ്പുഴ എഴുതിയ ഒരേ ഒരു നോവല്? - കളിത്തോഴി
43.
വള്ളത്തോള് രചിച്ച മഹാകാവ്യം? - ചിത്രയോഗം
44.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രപുസ്തകം? - യോഗ് മിത്രം
45.
കേരള തുളസീദാസന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? - വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്
46.
കുഞ്ചന് നമ്പ്യാര് രചിച്ച ആദ്യത്തെ തുള്ളല് കൃതി ? - കല്യാണസൌഗന്ധികം
47.
കേരളത്തിലെ ഹെമിംഗ് വേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? - എം ടി വാസുദേവന് നായര്
48.
സാഹിത്യപഞ്ചാനനന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? - പി.കെ.നാരായണപിള്ള
49.
'എന്റെ നാടുകടത്തല്' ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്?- സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
50.
പ്രഥമ വയലാര് അവാര്ഡ് നേടിയ കൃതി?- അഗ്നിസാക്ഷി(ലളിതാംബിക അന്തര്ജ്ജനം)
51.
കെ.എല്.മോഹനവര്മയും മാധവിക്കുട്ടിയും ചേര്ന്നെഴുതിയ നോവല്? - അമാവാസി
52.
കേരള മോപ്പസാങ്ങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? - തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
53.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മണിപ്രവാള ലക്ഷണഗ്രന്ഥം? - ലീലാതിലകം
54.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ നാടകം? - പാട്ടബാക്കി
55.
മലയാളത്തില് ആദ്യമായി സരസ്വതീപുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആര്ക്ക്? - ബാലാമണിയമ്മ
56.
ആദ്യത്തെ വള്ളത്തോള് പുരസ്കാരം നേടിയതാര്? - പാലാ നാരായണന് നായര്
57.
കേരള കാളിദാസന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? - കേരളവര്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാന്
58.
'ഹോര്ത്തൂസ് മലബാറിക്കസ്' എന്ന കൃതിയുടെ മൂലകൃതി? - കേരളാരാമം(ഇട്ടി അച്യുതന്)
59.
'വിലാസിനി'യുടെ യഥാര്ത്ഥ നാമം? - മൂക്കനാട് കൃഷ്ണന്കുട്ടി മേനോന്(എം.കെ.മേനോന്)
60.
പഴശ്ശിരാജ-യെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രനോവല്? - കേരളസിംഹം(സര്ദാര് കെ എം പണിക്കര്)
61.
മലയാളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കവി? - ചീരാമന്
62.
കേന്ദ്രസാഹിത്യഅക്കാദമി-യുടെ സെക്രട്ടറിയായ ആദ്യമലയാളി? - സച്ചിദാനന്ദന്
63.
മലയാളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട കവിതാപുസ്തകം? - രമണന്
64.
ആധുനികകവിതയുടെ വക്താവ്? - ഡോ.കെ.അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്
65.
തുഞ്ചന് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസം? - ഡിസംബര് 31
66.
കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ചെയര്മാന്? - മങ്കുതമ്പുരാന്
67.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കഥാപ്രസംഗം? - മാര്ക്കണ്ഡേയ ചരിത്രം
68.
ആധുനിക മലയാളനാടകത്തിന്റെ പിതാവ്? - എന്.കൃഷ്ണപിള്ള
69.
കേരളത്തില് ആദ്യമായി അച്ചടിശാല ആരംഭിച്ചത്? - പോര്ച്ചുഗീസുകാര്
70.
കേരളത്തെ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴയ പരാമര്ശമുള്ള ഗ്രന്ഥം? - ഐതരേയോരണ്യകം
71.
വ്യാസഭാരതത്തെ പദാനുപദമായി മലയാളത്തിലേക്ക് തര്ജ്ജമ ചെയ്ത കവി? - കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന്
72.
മലയാളത്തില് നിന്ന് അന്യഭാഷകളിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല് തവണ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കൃതി ഏത്? - ചെമ്മീന്
73.
കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വ്യവസ്ഥകള് വിവരിക്കുന്ന കൃതികള്ക്ക് പറയുന്ന പേര്? - ആട്ടപ്രകാരം
74.
വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്? - രാമപുരത്തു വാര്യര്
75.
മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന ഗ്രന്ഥം? - രാമചരിതം പാട്ട് (ചീരാമകവി)
76.
സ്നേഹഗായകന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? - കുമാരനാശാന്
77.
കേരളസ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? - സി.വി.രാമന്പിള്ള
78.
മലയാളത്തില് ആദ്യമായി കഥാസരിത്സാഗരം വിവര്ത്തനം ചെയ്തത്? - കുറ്റിപ്പുറത്ത് കിട്ടുണ്ണി നായര്
79.
മലയാള ഭാഷയില് ആദ്യമായി ആത്മകഥ എഴുതിയതാര്? - വൈക്കത്ത് പാച്ചുമൂത്തത്
80.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക നാടകം? - മറിയാമ്മ(കൊപ്പീച്ചന് തരകന്)
81.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഗീത നാടകം? - സദാരാമ
82.
മുഹമ്മദീയ കഥയെ ആസ്പദമാക്കി മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യ മഹാകാവ്യം? - മാഹമ്മദം(പൊന്കുന്നം സെയ്ദ്)
83.
ആദ്യത്തെ തിരുവിതാംകൂര് ചരിത്രം തയ്യാറാക്കിയത്? - വൈക്കത്ത് പാച്ചുമൂത്തത്
84.
വയലാറിന്റെ സഞ്ചാര സാഹിത്യകൃതി? - പുരുഷാന്തരങ്ങളിലൂടെ
85.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹിന്ദി-മലയാള നിഘണ്ടുവിന്റെ കര്ത്താവ്? - അഭയദേവ്
86.
'വാധ്യാര് കഥാകാരന്' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? - കാരൂര് നീലകണ്ഠപിള്ള
87.
കേരളസാഹിത്യഅക്കാദമിയുടെ സ്ഥാപക വര്ഷം? - 1956
88.
രമണന് എന്ന കൃതി രചിക്കാന് ചങ്ങമ്പുഴയെ പ്രേരിപ്പിച്ച കൃതി? - ഷെപ്പേര്ഡ് കലണ്ടര്
89.
ഇറ്റാലിയന് സര്ക്കാരിന്റെ 'ഓര്ഡര് ഓഫ് ദി സ്റ്റാര് ഓഫ് ഇറ്റാലിയന് സോളിഡാരിറ്റി' പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ച മലയാളകവി? - സച്ചിദാനന്ദന്
90.
വാള്ട്ടര് സ്കോട്ട് ഓഫ് കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? - സി.വി.രാമന്പിള്ള
91.
പ്രാചീന സൌന്ദര്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായ ലീലാതിലകത്തിനും ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശത്തിനും വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച കേരളീയപണ്ഡിതന് ആര്? - ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞന്പിള്ള
92.
സാമൂതിരിയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതസദസ്സ് ഏത്? - രേവതി പട്ടത്താനം
93.
എ.ആര്.രാജരജവര്മ്മയെ അനുസ്മരിച്ച് കുമാരനാശാന് രചിച്ച കാവ്യം ഏത്? - പ്രരോദനം
94.
കേരള സാഹിത്യഅക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആര്? - കെ.എം.പണിക്കര്
95.
കേരള തുളസീദാസന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരന് ആര്? - വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്
96.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബോധധാരാ നോവൽ ഏത് ? - സ്വർഗ്ഗദൂതൻ
97.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര സാമൂഹികനാടകം ഏത്? - മറിയാമ്മ നാടകം
98.
മലയാളത്തിലെ തനതു നാടകവേദി എന്നാ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്? - സി എൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ
99.
ആദ്യത്തെ തനതു നാടകം ഏത്? - കലി
100.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രെഷനിസ്റ്റ് നാടകം ഏത്? - സമത്വവാദി
101.
പെണ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കേരളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ നാടകം ഏത്? - തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്
102.
കേരളത്തില ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചവിട്ടു നാടകം ഏത്? - കാറൽമാൻ ചരിതം
103.
സർക്കാർ നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള ആനുകാലികം ഏത്? - സന്ദിഷ്ടവാദി
104.
മലയാളത്തിൽ പുസ്തക നിരൂപണം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഏതു മാസികയിൽ? - കോട്ടയം ക്വാർട്ടർലി
105.
ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മാസിക ഏത്? - ഉപാദ്ധ്യായൻ(1898ൽ)
106.
ആദ്യത്തെ ബാലസാഹിത്യ കൃതി ഏത്? - ബാലഭൂഷണം (1867-ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കമ്മിറ്റി)
107.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ നോവൽ ഏത്? - പാറപ്പുറം
108.
കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽവച്ച് പാട്ടിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കൃതി ഏത്? - രാമചരിതം
109.
രാമചരിതത്തിന് ആദ്യമായി വ്യാഖ്യാനം നല്കിയ പണ്ഡിതനാര്? - ഉള്ളൂർ
110.
മഹാഭാരതത്തെ ഉപജീവിച്ചുണ്ടായ ആദ്യ കേരളീയകൃതി ഏത്? - ഭാരതമാല
111.
ഭാരതമാല എഴുതിയത് ആര്? - ശങ്കരപ്പണിക്കർ
112.
ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്ക് മലയാളത്തിലുണ്ടായ ആദ്യത്തെ വിവർത്തനം ഏത്? - ഭാഷാഭഗവദ്ഗീത
113.
ഭാഷാഭഗവദ്ഗീതയുടെ കർത്താവ് ആര്? - മാധവപ്പണിക്കർ
114.
പ്രാചീന മണിപ്രവാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃതി ഏത്? - വൈശികതന്ത്രം
115.
പ്രാചീന മണിപ്രവാളത്തിലെ അവസാനത്തെ കൃതി ഏത്? - ചന്ദ്രോത്സവം
116.
മലയാളവ്യാകരണത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പരാമർശിച്ച കൃതി ഏത്? - ലീലാതിലകം
117.
മണിപ്രവാളകൃതികളിൽ കവിത്വം കൊണ്ടും പ്രാചീനത്വം കൊണ്ടും പ്രഥമസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്ന കൃതി ഏത്? - ണ്ണുനീലിസന്ദേശം
118.
ഭാഷാ ചമ്പുക്കളിലെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കൃതി ഏത്? - ഉണ്ണിച്ചിരുതേവീചരിതം
119.
ശുദ്ധമലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കാവ്യം ഏത്? - കൃഷ്ണഗാഥ
120.
ഗാഥാപ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആദ്യ കൃതി ഏത്? - കൃഷ്ണഗാഥ
121.
അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ആദ്യമുദ്രണം നടത്തിയത് എവിടെ? - വിദ്യാവിലാസം അച്ചുകുടം
122.
കീര്ത്തന സാഹിത്യത്തിലെ കീര്ത്തി പതാക എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവിയാര്? - പൂന്താനം
123.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനകീയ മഹാകാവ്യം ഏത് ? - കൃഷ്ണഗാഥ
124.
ക്രൈസ്തവസാഹിത്യത്തിലെ മഹാഭാരതം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മഹാകാവ്യം ഏത്? - വേദവിഹാരം
125.
വേദവിഹാരം എന്നാ കാവ്യത്തിന്റെ രചന നിര്വഹിച്ചത് ആര്? - സൈമണ്
126.
ആട്ടക്കഥ രചിച്ച ഒരേയൊരു വനിത ആര്? - കുഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തങ്കച്ചി
127.
ആദ്യത്തെ പച്ചമലയാളപ്രസ്ഥാന കൃതി ഏത്? - നല്ല ഭാഷ
128.
മലയാളഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രാവിവരണകാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതി ഏത്? - അഷ്ടമിയാത്ര
129.
കവിസാര്വ്വഭൌമന് എന്നാ പേരില് അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരന് ആര്? - കൊടുങ്ങല്ലൂര് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്ത്തമ്പുരാന്
130.
മലയാള മാസങ്ങളെ വര്ണിക്കുന്ന കൃതി ഏത്? - മലയാംകൊല്ലം(കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാന്)