1. അച്ഛൻറെ വയസ്സ് മകൻെറ വയസ്സിൻ്റെ 3മടങ്ങ് ആണ്. 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻറെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാകും. അച്ഛൻറെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ്?
[a] 45
[b] 35
[c] 30
[d] 50

ചെയ്യുന്ന വിധം
മകൻറെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് = x
അച്ഛൻറെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് = 3x
15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ
3x + 15 = 2 ( x + 15 )
3x + 15 = 2x + 30
x = 15
അച്ഛൻറെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് = 3 × 15 = 45

2. A യിൽ നിന്നും Bയിലേക്ക് ഒരാൾ മണിക്കൂറിൽ 40 കി.മീ വേഗതയിലും തിരിച്ച് 60 കി.മീ വേഗതയിലും യാത്രചെയ്തു. A മുതൽ B വരെയുള്ള അകലം 120 കി.മീ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ വേഗത??
[a] 32 കി.മീ
[b] 60 കി.മീ
[c] 48 കി.മീ
[d] 55 കി.മീ

ചെയ്യുന്ന വിധം
ശരാശരി വേഗത = $\frac{2xy}{x + y}$
$\frac{2 × 40 × 60}{40 + 60}$ = 48 കി.മീ

3. ഒരു ആശുപത്രി വാർഡിൽ 25% ആളുകൾ കോവിഡ് 19 ബാധിതരാണ് ഇതിൽ 100 പേർ പുരുഷന്മാരും 10പേർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ബാക്കി സ്ത്രീകളുമാണ്. ആ വാർഡിൽ 300 സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മൊത്തം ആളുകളുടെ 50% വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര സ്ത്രീകൾ രോഗ ബാധിതരാണ്.
[a] 30
[b] 35
[c] 40
[d] 45

ചെയ്യുന്ന വിധം
300 സ്ത്രീകൾ = 50%
100% = 600
600 പേരിൽ 25% കോവിഡ് ബാധിച്ചവരാണ്
$\frac{600 ×25}{100}$ = 150
150 പേരിൽ , 100 പേര് പുരുഷന്മാരും 10 ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ആണ്
150 - (100+10) = 150 - 110 = 40

4. രാജു ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം 20% വിലക്കുറവിൽ വിറ്റു. ആ സൈക്കിൾ 10% വിലക്കുറവിൽ വിറ്റിരുന്ന എങ്കിൽ 100 രൂപ അധികം കിട്ടിയേനെ. എങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏതാണ് രാജുവിൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ വില?
[a] 1200
[b] 2000
[c] 1500
[d] 1000

ചെയ്യുന്ന വിധം
80 % + 100 = 90%
==> 10% = 100
100% = ??
$\frac{100 × 100}{10}$ = 1000

അഥവാ
20% വിലക്കുറവും 10% വിലക്കുറവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം = 100
20% - 10% = 100
10% = 100
100% = ??
$\frac{100 × 100}{10}$ = 1000


5. ഒരു ഘടികാരത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ് സൂചി 35 മിനിറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന കോണിൻ്റെ അളവ്?
[a] 200
[b] 195
[c] 170
[d] 210

ചെയ്യുന്ന വിധം
ഒരു മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ അളവ് = 6⁰
35 മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് = 35 × 6 = 210

6. 1 മുതൽ തുടർച്ചയായി കുറേ ഒറ്റസംഖ്യകൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ 5184 കിട്ടി എത്ര വരെയുള്ള ഒറ്റസംഖ്യകൾ ആണ് കൂട്ടിയത്?
[a] 73
[b] 78
[c] 72
[d] 75

ചെയ്യുന്ന വിധം
1 മുതൽ n വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക = n²
n² = 5184
n = 72

7. 273548 എന്ന സംഖ്യയിൽ 5 ൻ്റെ സ്ഥാനവിലയും മുഖവിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്?
[a] 500
[b] 0
[c] 495
[d] 100

ചെയ്യുന്ന വിധം
5 ഇവിടെ 100 എൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ്.
അതിനാൽ സ്ഥാന വില = 5 × 100 = 500
മുഖവില = 5
വ്യത്യാസം = 500 - 5 = 495

8. ഒരു സംഖ്യ 48 ൽ നിന്ന് എത്ര കൂടുതലാണോ അത്ര കുറവാണ് 124 ൽ നിന്ന് . എന്നാൽ സംഖ്യ എത്ര?
[a] 68
[b] 72
[c] 86
[d] 94

ചെയ്യുന്ന വിധം
x - 48 = 124 - x
2x = 172
x = 86

9. ഒരു സംഖ്യയെ 15 കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം 12 കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ ഹരണഫലം 13 എന്നും ശിഷ്ടം 9 എന്നും കിട്ടി. എങ്കിൽ ശരിയായ ഹരണഫലം.
[a] 11
[b] 12
[c] 13
[d] 14

ചെയ്യുന്ന വിധം
ഹാരകം × ഹരണഫലം + ശിഷ്ടം = ഹാര്യം
12 × 13 + 9 = 156 + 9 = 165
ശരിയായ ഹരണഫലം = $\frac{165}{15}$ = 11

10. ഒരു സംഖ്യയുടെ 75% ത്തോട് 75 കൂട്ടിയപ്പോൾ അതേ സങ്കേതം ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത്
[a] 250
[b] 400
[c] 275
[d] 300

ചെയ്യുന്ന വിധം
സംഖ്യയുടെ 25% ആണ് 75
25% ========> 75
100% =======> ???
$\frac{75 x 100}{25}$ = 300

അഥവാ
x × $\frac{75}{100}$ + 75 = x
75x + 7500 = 100x
25 x = 7500
x = 300