1. 4$\frac{1}{3}$ + 3$\frac{1}{2}$ + 5$\frac{1}{3}$ = ____
[a] 13$\frac{1}{6}$
[b] 12$\frac{1}{5}$
[c] 14$\frac{1}{3}$
[c] 10$\frac{1}{5}$


2. 72km/hr വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനിന് .200 മീ നീളമുണ്ടെങ്കിൽ 1000 മീ. നീളമുള്ള പാലം കടക്കാൻ വേണ്ട സമയം?
[a] 15 സെക്കൻഡ്
[b] 60 സെക്കൻഡ്
[c] 18 സെക്കൻഡ്
[d] 32 സെക്കൻഡ്


3. A യുടെ പക്കലുള്ള തുകയുടെ $\frac{2}{3}$ ഭാഗം, B യുടെ പക്കലുള്ള തുകയുടെ $\frac{4}{5}$ ഭാഗമാണ്. A യുടെ പക്കലുള്ളത് 180 രൂപയാണെങ്കിൽ B യുടെ പക്കലുള്ള തുകയെന്ത്?
[a] 210 രൂപ
[b] 60 രൂപ
[c] 150 രൂപ
[d] 80 രൂപ


4. ദിവസത്തിൽ 9 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ ഒരു ജോലി 16 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർക്കാം. ജോലിസമയം 8 മണിക്കൂറായി കുറച്ചാൽ എത്ര ദിവസങ്ങൾകൂടുതൽ വേണം?
[a] 3 ദിവസം
[b] 2 ദിവസം
[c] 4 ദിവസം
[d] 1 ദിവസം


5. 15 സെ.മീ. നീളവും 13 സെ.മീ. വീതിയും 12 സെ.മീ.ഘനവുമുള്ള ഒരു തടിക്കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുര കട്ടയുടെ വ്യാപ്തമെത്ര?
[a] 1728 \(cm^3\)
[b] 1832 \(cm^2\)
[c] 1525 \(cm^3\)
[d] 1891 \(cm^3\)


6. മൂന്ന് സംഖ്യകൾ 123 എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അവയുടെഉസാഘ 12 ആയാൽ ആയാൽ സംഖ്യകൾ എത്ര?
[a] 12,15,18
[b] 12,15,20
[c] 12,24,36
[d] 14,28,40


7. $\sqrt{24}$ = 4.899 ആയാൽ $\sqrt{\frac{8}{3}}$ യുടെ വില
[a] 1.333
[b] 1.633
[c] 2.666
[d] 0.544


8.1+1 ÷ {1+1÷(1-$\frac{1}{3}$)} = ____
(a) $\frac{5}{7}$
(b) $\frac{7}{5}$
(c) $\frac{3}{7}$
(d) $\frac{5}{8}$


9.മനോജിന്റെ ശമ്പളം വിനോദിന്റെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ 10% കൂടുതലാണെകിൽ വിനോദിന്റെ ശമ്പളം മനോജിന്റെതിനെക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ്?
[a] 10%
[b] 10$\frac{1}{9}$%
[c] 11$\frac{1}{9}$%
[d] 9$\frac{1}{11}$%


10. $\frac{K}{\sqrt{5}}$ = 2$\sqrt{5}$ ആയാൽ K യുടെ വില?
[a] 5
[b] 5$\sqrt{5}$
[c] 10
[d] $\frac{10}{\sqrt{5}}$