Important Question and Answers on Social Welfare Schemes

1. KSEB യുടെ കീഴിലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ: 23
2. ദാരിദ്ര രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് പാചകവാതകം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ പുതിയ പദ്ധതി: പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വൽ യോജന
3. Balika Samridhi Yojana is: Fully Centrally Sponsored Scheme
4. Which one of the following statements with regard to the 'Make in India' initiative of the Government of India is not correct?: The programme is being implemented by the Ministry of Finance.
5. The beneficiaries of Indira Awaas Yojana (IAY) are selected from: The below poverty line(BPL) list approved by the Grama Sabha.
6. Accredited Social Health Activist(ASHA) started in 2005. Number of diseases covered by Integrated Child Development Scheme?: 6
7. The 'Nalanda Project' is a programme of the ministry of: Minority Affairs
8. An IAY (Indira Awaas Yojana) house shall not be alienated for a period of: 10 years
9. In which year the Government 1 of Kerala launched Kudumbashree?: 1998 May 17
10. Which Prime Minister of India Inaugurated the Kudumbashree project at Malappuram?: Atal Bihari Vajpayee
11. Which is the ward level organ of the Kudumbasbree?: Area Development Society (ADS)
12. What is the flagship name of the National Rural Livelihoods Mission?: Aajeevika
13. Which is the main funding agency of the NRLM?: The World Bank
14. Which programme is the restructured version of the Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)?: NRLM
15. Universal social mobilization, financial inclusion & livelihoods enhancement are the three major pillars of _____?: NRLM
16. In which financial year was the Pradhan Manthri Adharsh Gram Yojana (PMAGY) launched?: 2009-10
17. Who pays the premium of the RSBY?: The Government
18. What was the basic component of the Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)?: Self Help Groups (SHG)
19. In which year was the Pradhan Mantri Adharsh Gram Yojana formally Launched?: 2010
20. Who presented the Objective Resolution in the Constituent Assembly?: Jawaharlal Nehru
21. The first five year plan was started in the year: 1951
22. കാറ്റിൽ ആൻഡ് ഫോഡർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്ടിനെ സഹായിച്ച രാജ്യം: സ്വിറ്റ്സർലണ്ട്
23. ലഹരി വിമുക്ത കേരളത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടങ്ങിയ പദ്ധതി: വിമുക്തി
24. MTP Act came into force in the year of: 1972
25. .Insurance protection to BPL is known as : Janashree Bima Yojana
26. Indira Awaas Yojana was launched in the year: 1985
27. .PMAGY is: Pradhan Mantri Adharsh Grameen Yojana
28. Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (RGSEAG)-SABLA Antyodaya Anna Yojana (AAY) was launched first in: Rajasthan
29. Jean Dreze,the Belgian Economist is associated with the programme of: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
30. Which of the Schemes has as its objective the integrated development of selected SC majority villages?: Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)
31. Which scheme of the Government of India is aimed at providing continuous power supply to rural India?: Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)
32. Which is the portal launched exclusively for women to participate in active discussions on various issues related to them?: SreeSakthi Portal
33. Which is the 24 hours working Gender Help Desk of Kudumbashree?: SNEHITHA
34. What is the full form of the cornminty health volunteers ASHA?: Accredited Social Health Activists
35. Under MSY programme, the rural woman of ______ years of above age can open their savings, account in the rural post office?: 18 Years
36. Which is the massive city modernization scheme?: JnNURM (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission)
37. In which year was the National Rural Health Mission (NHRM) founded?: 2005
38. Who is the nodal officer at District level for the National Food for Work Programme?: District Collector
39. Which is the thrust area of Valmiki Ambedkar Awaas Yojana?: Urban slums
40. PMRY is primarily to assist which group?: Educated Unemployed youth
41. വാർഷിക വരുമാനം 3 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി 2016 ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആരോഗ്യ പദ്ധതി: സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യ കേരളം പദ്ധതി
42. കൃഷി നാശം മൂലമുണ്ടാക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2016 ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതി: പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമാ യോജന
43. Which of the following project started to ensure integrated development of children upto 6 years: ICDS
44. പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല: പാലക്കാട്
45. ദാരിദ്ര നിര്‍മാര്‍ജത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയ പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി: അഞ്ചാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി
46. ഗ്ലോബൽ ആയൂർവേദ വില്ലേജ് പ്രോജക്ടിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി: കിൻഫ്ര
47. The benefits of Balika Samridhi Yojana are restricted to: Two girl children in a household irrespective of number of children in the household.
48. The Indira Awaas Yojana operationalised from 1999-2000 is a major scheme the Government's Ministry of Rural Development and: NABARD
49. 'Mission Indradhanush' launched by the Government of India pertains to: Immunization of children and pregnant woman
50. The e-Sahyog is related to: Facilitaing tax payments
51. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched in the year?: 2014
52. What is the name of entrepreneur groups formed under Kudumbashree for the municipal solid waste management?: Thelima
53. The Ministry of Rural Development launched the National Rural Livelihoods Mission (NRLM) in which year?: June 2011
54. The Raslitilya Swasthya Bima Yojana provides cover for hospitalization expenses up to _____?: Rs.30,000/-
55. Which is the restructured form of Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)?: National Rural Livelihood Mission (NRLM)
56. The Integrated Rural Development Program (IRDP) was merged into which scheme in 1999?: Swarnajayanti Gram SwarozgarYojana (SGSY)
57. Which poverty eradication program's flagship name is Ajeevika?: NRLM
58. ASFIA is an essential part of which scheme?: NHRM
59. Which is the grass root functionary of Kudumbashree?: NHS (Neighbourhood Groups)
60. Which part of the Constitution embodies the ideal of Welfare State?: Directive Principles of State Policy
61. മലങ്കര പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി: തൊടുപുഴയാറ്
62. Health assistant female may cover: One PHC
63. ESI Act was enforced by the Government in: 1948
64. Balwadi nutrition programme was started in: 1970
65. The National Rural Employment Gurantee Act was passed in the year: 2005
66. Antyodaya Anna Yojana (AAY) is connected with: Public distribution system
67. Mahila Samridhi Yojana was started in 1993 on the day of: Gandhi Jayanthi
68. The Nodal Officer at the district level for the implementation of the National Food for Work Programme is: The District Collector
69. Which of the Schemes aims to provide food security for all through Public Distribution System?: Antyodaya Anna Yojana (AAY)
70. Which scheme of the India Govt. envisages a 'slum-free India'?: Rajiv Awas Yojana
71. Who is the chairman of the governing body of Kudumbashree?: State Minister of LSG
72. The Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY) was launched in _____?: April 2005
73. In which year was the Mid-day Meals programme implemented?: 2004
74. In which year was the Antyodaya Anna Yojana launched?: 25th December 2000
75. Name the central scheme which aims to provide self-employment to learned jobless youth & women?: Prime Minister Rozgar Yojana (PMRY)
76. Which scheme was launched onApril-1, 1989 by merging National Rural Employment Program (NREP) & Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP)?: Jawahar Rozgar Yojana (JRY)
77. People belonging to which groups are entitled to the right to an Antyodaya Card?: Persons in the BPL list, Senior citizens & Persons belonging to a primitive tribe
78. The beneficiaries of Indira Awaas Yojana (IAY) are selected from?: The BPL list approved by the Grama Sabha
79. Which scheme targets the most vulnerable groups of population including children up to 6 years of age, pregnant woman and nursing mothers in rural areas, tribal areas & urban slums?: ICDS
80. Which programme's three important components are micro credit, entrepreneurship & empowerment?: Kudumbashree
81. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡീസൽ വൈദ്യുത പദ്ധതി: ബ്രഹ്മപുരം
82. റോഡപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ 20l6 ൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി: സുരക്ഷാ വീഥി
83. According to census 2011 the sex ratio in India is: 940
84. Who is named as the father of Indian Planning: M. Visweswarayya
85. The period of first five year plan: 1951-1956
86. Project Tango (പ്രൊജക്റ്റ് ടാങ്കോ) ഏത് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്: ഗൂഗിൾ
87. കേന്ദ്ര വിനോദ സഞ്ചാര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ incredible india പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ: നരേന്ദ്ര മോഡി
88. Panel discussion involves: 4-8 people
89. .Expand NREGP: National Rural Employment Guarantee Programme
90. Which scheme is associated with opening bank accounts for all?: Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
91. What is the ultimate goal of the Kudumbashree Programme?: Eradication of poverty
92. Which is the largest women empowering project in India?: Kudumbashree
93. In which year was the National Food for Work Programme (NFFWP) launched?: 14 November 2004
94. Bharat Nirman is a time-bound business plan for action in _____?: Rural Infrastructure
95. Rashtriya Swasthya Bima Yojana started rolling from ______?: 1 Apri1 2008
96. Which scheme was launched by the Indian Government to create a hunger-free India?: Antyodaya Anna Yojana (AAY)
97. Improve enrolment and retention of girl children in Schools & raise the age at marriage of girls are the main objectives of?: Balika Samridhi Yojana
98. What is the popular name of Kerala's 'State Poverty Eradication Mission'?: Kudumbashree
99. The National Rural Employment Guarantee Act was passed in the year?: 2005
100. In which year the British Crown assumed sovereignty over India from the East India Company?: 1858
101. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി: പള്ളിവാസൽ
102. സ്മാർട് സിറ്റി പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നഗരം?: കൊച്ചി
103. സംരഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 2016 ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി: അടൽ ഇന്നവേഷൻ മിഷൻ
104. സ്റ്റാർട് അപ് കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ 2016 ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി: സ്റ്റാർടപ്പ് ഇന്ത്യ കർമ്മ പദ്ധതി
105. ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ മന്ത്രി: എം.എൻ.ഗോവിന്ദൻ നായർ
106. The first five year plan gave priority to: Agricultural development
107. മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥാപിതമായ വർഷം: 1972
108. JRY was started in 1989 by merging two erstwhile employment programs.Which were those?: National Rural Employment Programme(NREP)and Rural Landless Employment Guarantee Programme(RLEGP)
109. Rural Landless Employment Guarantee Programme(RLEGP) was introduced in India on:: August 15, 1983
110. Helpline 'Udyami' is meant for: Micro, small and medium enterprises
111. Services under the ICDS Programmes are rendered through : Anganwadi Centers
112. The Atal Pension Yojana, which is targeted at the unorganized sector was launched in: 2015
113. Which empowerment project was formally registered as the 'State Poverty Eradication Mission (SPEM)'?: Kudumbashree
114. What is the name of Kudumbashree's destitute identification & rehabilitation project?: Ashraya
115. What is the name of the Children's Neighbourhood Groups?: Balasabhas
116. Which financial institution is actively supporting the Kudumbashree project?: NABARD
117. Which social welfare project aims at harnessing the innate capabilities of the poor & complements them with capacities to participate in the growing economy of the country?: NRLM
118. In which year was the PMRY scheme launched?: 2nd October 1993
119. In which year was the JnNURM officially inaugurated?: 3 December 2005
120. Where was the VAMBAY formally launched on 2nd December 2001?: Hyderabad
121. ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ?: കെ.ജെ യേശുദാസ്
122. നരേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: ജോലി സംവരണം
123. സുപ്രഭാതം പദ്ധതി _____ മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?: തപാല്‍
124. The leader of Yachana Yathra: V.T. Bhattathirippadu
125. In which year was the Integrated Child Development Services (ICDS) Introduced?: 1975
126. Which is the thrust area of Prime minister's Rozgar Yojana?: Unemployed youth
127. When did 'Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana' formally launched?: 2010
128. Micro credit, entrepreneurship and empowerment are three important components of: Kudumbasree
129. Which of the following is a service under the Integrated Child Development Services(ICDS) Scheme?: Referral services
130. NRDP is managed by a team of professionals from NGO background having expertise and the right exposure in NGO fields and management experts striving to achieve excellence in NGO service delivery. Beti Bachao Beti Padhao yojana was launnched on: 22 January 2015
131. Mission Indradhanush was launched on 25 December 2014. The 'Start up India and Stand up India' is related to: promoting bank financing for entrepreneurs
132. Who was the Prime Minister of India when Prime Minister’s Rozgar Yojana (PMRY) was started?: Narasimha Rao
133. The Chairman of the Governing Body of Kudumbashree Mission is : Minister for LSG
134. Which program is launched by the India Government to reduce the cost of compact fluorescent lamps?: Bachat Lamp Yojana
135. Which are the three critical components of the Kudumbashree project?: Microcredit, Entrepreneurship & Empowerment
136. Which is the Grams Panchayat level organ of the Kudumbashree?: Community Development Society (CDS)
137. What are the main objectives of the JnNURM scheme?: Improve the quality of life & infrastructure in the cities
138. Which scheme aims at the 'urban slum dwellers living below the poverty line who do I not possess adequate shelter?: VAMBAY (Valmiki Ambedkar Awas Yojana)
139. In which year was the Integrated Child Development Services (ICDS) introduced?: 1975
140. Which Article of the Indian Constitution provides protection of traffic inhuman beings and forced labour?: Article 23
141. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി: ശിവ സമുദ്രം
142. In which of the following states is Tungabhadra project of irrigation: Andhra Pradesh
143. ഒന്നാ പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ്: 1951-1956
144. Which scheme aimed the eradication of poverty in rural India through the creation of self-employment? : SGSY
145. Trachoma control programme was merged with the national programme for the control of blindness in : 1976
146. When was the first five-year plan of India started? : 1951
147. Expand IAY : Indira Awaas Yojana
148. Which is the grass root functionary of Kudambasree? : N.H.G
149. A man can row at 5 km/h in still water. If the river is running at 1 km/h, it takes him 75 minutes to row to a place and back. How far is the place? : 3 km
150. Which one of the following schemes is aimed at all-round development of adolescent girls in the age group of 11-18 years and making them self reliant? : RGSEAG
151. Which of the following is not a governmental organisation? : NRDP
152. 'ASHA' is the scheme for providing which of the following services to people of India? : Health Service
153. Under the ICDS Scheme launched in 1975 children are protected against 6 vaccine preventable diseases like diphtheria, tetanus, poliomyelitis, pertusis, tuberculosis and measles. Which colour of ration card is issued to Antyodaya beneficiaries? : Green
154. Which of the scheme for providing self-employment to educated unemployed youth? : Prime Minister’s Rozgar Yojana (PMRY)
155. Which Prime Minister of India launched the National Rural Health Mission (NRHM) in April 2005? : Manmohan Singh
156. Who is the Chairman of the Mission Steering Group of NRHM? : Union Minister of Health & Family Welfare
157. Which programme was started by the Govt. of India with the objective of providing economic security to the rural women & to encourage the saving habit among them? : Mahila Samridhi Yojana (MSY)
158. In which year was the MSY project launched? : 2 October 1993
159. The Government of India launched the Balika Samridlul Yojana in which year? : 15 August 1997
160. In which year was the Andyodaya Anna Yojana launched? : December 25, 2000
161. Khologchu hydro-electric project is a joint venture between India and : Bhutan
162. വനം വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ സാമൂഹിക വനംവത്കരണ പദ്ധതിയായ വഴിയോരത്തണൽ നിലവിൽ വന്നത് : 2009 June 5
163. കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം കമ്മീഷൻ ചെയ്ത വർഷം : 1999
164. Council of Scientific & Industrial Research together with Kendriya Vidyalaya Sangathan has launched which student scientist connect program? : Jigyasa
165. MMR vaccine given at the month of : 15 months
166. Three annual plan were launched between _____ : 1966 to 1969
167. When was 'Antyodaya Anna Yojana' launched? : December 25, 2000
168. MSY was started on 2nd October 1993 Name the scheme launched by the Government of India for booking of LPG cylinders : Sahaj
169. Food for Work Programme was introduced during the : Fifth Plan
170. Which one of the following is not a component of 'Bharat Nirman' scheme launched in 2005-06? : Rural sanitation
171. The limit of micro-credit to a beneficiary under the Mahila Samridhi Yojana Scheme is : Rs. 25,000
172. The Kudumbashree project aimed to wipe out the absolute poverty in the State within _____ years? : 10 years
173. Which are the grassroots of Kudumbashree project? : Neighbourhood Goups (NHGs)
174. Which Ministry has launched the health insurance scheme for BPL families namely Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY)? : Ministry of Labour &II Employment
175. In the Mid-day Meals programme, who fully borne the cost of food grains? : Government of India

More : Government Welfare Schemes